ارتباط باما

4 می 2018 801 views
ارتباط باما
برای ارتباط مستقیم با هر بخش از ایمیل های زیر استفاده کنید:

مدیریت :
واحد بازرگانی و مهندسی فروش:
واحد فنی و اجرا:
واحد انرژی و آموزش:
واحد اداری – مالی:
esmaeili@damasaenergy.com
hydarbakhsh@damasaenergy.com
heidari@damasaenergy.cominfo@damasaenergy.com

ارتباط باما

waltro
فنی حرفه ای
KFLEX